TÜRKBESD KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamındaki veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kanun uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. TÜRKBESD nezdindeki kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun’da sayılan hukuki şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, faaliyetleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Faaliyetlerimiz kapsamında ayrıca bir bilgilendirme ile ilave bilgi talep edilmediği sürece ad, soyad, iş unvanı, şirket bilgisi, adres, telefon ve e-posta bilgilerinizi kullanmaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

a) TÜRKBESD Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi; Dernek bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerinin planlanması ve bu kapsamdaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; proje, toplantı, fuar, konferans, ziyaret vb. etkinliklerin davet ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi;

b) Dernekler mevzuatı ve TÜRKBESD tüzüğüne uygun olarak üyelik işlemlerinin sağlanması, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,

c) Sektördeki gelişmelere ve Dernek faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılması, Dernek çalışmaları kapsamında sosyal medya veya basın aracılığıyla kamuoyu bilgilendirmesi yapılması, talep ve önerilerin değerlendirilmesi, Dernek faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması.

Kişisel Verilerin Aktarılma Amacı ve Aktarıldığı Kişiler

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları kapsamında Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için; paylaşım amaçlarıyla sınırlı olarak ve yalnızca faaliyetin gerektirdiği ölçüde 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

  • İletişim ve bilgi güvenliği faaliyetleri kapsamında destek hizmet alınan kuruluşlar,
  • Etkinlik organizasyonları kapsamında iş birliği yapılan firmalar,
  • Dernek üyesi şirketler,
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
  • Hukuki ve finansal konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlar,
  • Çalışma gruplarının gerektirdiği durumlarda kamuoyu ve/veya Dernek iletişim ağında bulunan kişiler.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz doğrudan sizlerden, referanslarınızdan veya Dernek üyesi şirketler aracılığıyla yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla ya da internet sitesi, e-posta vb. elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre KVKK’nın 5. maddesinde sayılan hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz. “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” kısmında belirtilen işleme amaçları ile bağlantılı olarak kişisel verileriniz;

  • (a) maddesinde belirtilen amaçlar için "sözleşmenin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması",
  • (b) maddesinde belirtilen amaçlar için “kanunlarda açıkça öngörülme” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • (c) maddesinde belirtilen amaçlar için "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması"

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:

1.  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.  Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sk. Uphill Towers Sitesi A1-A Blok No:3/71 Ataşehir/ İSTANBUL adresine bizzat ya da posta yoluyla, turkbesd@turkbesd.org e-posta adresine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz.